نحوه نگارش يك مقاله به زبان فارسي
کد مطلب : 22
تاریخ : پنجشنبه 16 ارديبهشت 1389 - 08:00
نگارش يك مقاله فارسي دكتر آرش اميدي چکيده: چكيده بايد شامل بخشهاي مقدمه، روش، نتايج و بحث باشد. چكيده حداكثر 250 تا300 كلمه باشد (بين250 تا150 كلمه مناسب است). مقدمه در حدود 20%، روش ها 30%، نتايج 25% و بحث 15 % مناسب خواهد بود. از آنجائيكه اكثر خوانندگان مقاله فقط چكيده مقاله را مطالعه و ارزيابي مي كنند و يا چكيده مقاله ممكن است توسط مراكز و موسسات اطلاع رساني علمي منتشر گردد، لذا اين قسمت بايد دقيق و روان و در برگيرنده كامل مقاله باشد. مقاله حاضر مي‌تواند به صورت يک نمونه عملي، براي تهيه مقالات مورد استفاده دانشجويان محترم قرار گيرد. در اين مقاله سعي شده تا اساس تهيه يك مقاله علمي توضيح داده شود. البته بايد توجه داشت كه هر مجله اي كه براي ارسال مقاله تان انتخاب نمائيد داراي راهنماي تدوين مقاله است كه در ابتدا يا انتهاي ان مجله آورده شده است كه با كمي تغيير مي توانيد مقاله را به فرمت آن مجله تهيه نمائيد. واژه هاي کليدي: (Keywords) تعداد كليد واژه ها بين 3 تا 10 كلمه (4 تا 8) فارسي پيشنهاد مي‌گردد. به عنوان معرف و راهنماي مقالات هستند.
1- مقدمه مقدمه بايد در برگيرنده مطالبي در خصوص اهميت و دليل انتخاب موضوع مورد تحقيق و سابقه علمي كار انجام شده باشد. خصوصيات مورد نظر در تدوين مقدمه عبارتند از: حجم مقدمه مقاله از يك پنجم كل مقاله تجاوز نكند. (حداكثر يك صفحه) اهداف مطالعه كه در مقدمه بيان مي شود، بايستي همان مواردي باشد كه در قسمت نتايج به آنها پرداخته مي شود. اهداف جزيي يا فرضيه ها يا پرسش ها بايد به طور كامل در مقدمه آورده شود. در صورتي كه كلمات مخفف نا آشنا در مقدمه به كار رفته باشد مي بايستي واژه لاتين در كنار آن كلمه نوشته شود. بيان مسأله با ويژگي‌هاي آن وهمچنين ضرورت انجام مطالعه ذكر شود. سابقه علمي موضوع به طور خلاصه ذكر گردد. بايستي از اطلاعات گسترده و غيراختصاصي و توصيف مفاهيم، همچنين ارائه جدول و تصوير در مقدمه پرهيز شود. 2-مواد و روش كار در اين قسمت بايد شرح دقيق و كامل مواد، تعداد و نوع و مشخصات حيوانات، دستگاههائي كه اختصاصا براي انجام پژوهش به كار رفته با ذكر مشخصات كامل دستگاههاي مورد استفاده و طرح كلي آزمايش ارائه شوند. در صورتيكه از روشهاي متداول استفاده شده باشد از شرح آنها خودداري و به ذكر ماخذ اكتفا گردد، ولي چنانچه از روش جديدي استفاده شده باشد. شرح كامل آنها ضروري خواهد بود. در خصوص مواد مصرفي بايد اسامي دقيق علمي و تجاري و منابع تهيه آنها ذكر گردد. در مورد روشهاي آماري ذكر روشهاي انجام شده ضروري مي باشد. اين بخش به ترتيب شامل نوع مطالعه، روش پژوهش، جامعه مورد مطالعه و معيارهاي انتخاب نمونه، حجم نمونه و نحوه نمونه‌گيري ابزار و روش گردآوري داده‌ها، اعتبار و اعتماد علمي ابزار تحقيق، زمان و مكان نمونه‌گيري، نحوه انجام آزمايشها، آزمون‌هاي آماري وسيستم نرم‌افزاري بكارگرفته شده‌ مي‌باشد. ذكر متغيرهاي مورد مطالعه، چگونگي كنترل آنها، تعداد گروه هاي مورد مطالعه و شاهد با توجه به نوع مطالعه، روش و نوع نمونه گيري اندازه و حجم نمونه، چند سويه بودن پژوهش و روش اجراي آن و چگونگي همسان‌ سازي گروه‌ها برحسب نوع پژوهش ذكر شود و ميزان دقت و اطمينان مورد ظر در محاسبه حجم نمونه معرفي گردد. مقالات ارسالي بايد حاصل تحقيق اصيل نويسنده يا نويسندگان در زمينه‌هاي مرتبط با مهندسي علوم دامي باشد و قبلا در هيچ يک از مجلات علمي داخلي يا خارجي چاپ نشده باشد. ضمنا مقالات ارسالي نبايد به طور همزمان براي ساير مجلات علمي نيز ارسال شده باشد. در مورد مقالات برگرفته از رساله هاي دانشجويي، مکاتبات بايد صرفا از طريق استاد راهنما انجام گرفته و ذکر نام استاد راهنما به عنوان يکي از نويسندگان مقاله ضروري است. مسئوليت صحت و سقم مطالب و رعايت قالب استاندارد مجله بر عهده نويسندگان خواهد بود. علاوه بر فايل الکترونيکي حاوي اصل مقاله، فايل ديگري که شامل عنوان كامل مقاله به لاتين، نام و وابستگي سازماني نويسندگان به لاتين، چكيده لاتين(حداكثر 200 کلمه ) و‌ واژه هاي كليدي لاتين (حداكثر پنج واژه) خواهد بود بايد به صورت جداگانه و در قالبهاي Word و PDF تهيه گردد. نسخه اوليه مقالات مي‌تواند به صورت يک ستوني و حداکثر در 15 صفحه ارسال گردد. نسخه نهايي مقاله پس از اعلام پذيرش از سوي سردبير، به صورت دو ستوني تهيه مي گردد. 3-نتايج نتايج با نظم و ترتيب منطقي و بدون توجيه و تفسير و براساس اهداف يا سئوالات ذكر شده در مقدمه بيان شود. نتايج حاصل از تحقيق را مي توان به صورت جدول، نمودار و يا شكل همراه با توضيحات لازم ارائه نمود. جداول و اشكال بايد روشن و به راحتي قابل درك و در عين حال بيانگر واقعي نتايج حاصل از آزمايشات باشند. ابعاد منحني ها و نمودارها نبايد از 12 در 12 سانتي متر بيشتر باشد و بايستي جداگانه روي كاغذ سفيد و پررنگ رسم شوند. عكس ها و كليشه هاي ارسالي دقيق، روشن و ابعاد آنها نبايستي بزرگتر از 12 در 8 سانتي متر باشد. از ارسال كپي عكس ها و نمودارها خودداري گردد. محور منحني ها و نمودارها بايستي كاملا تعريف شده و حاوي هيچگونه تعريف يا جمله اضافه نباشد. هر كدام از جدول ها، نمودارها و عكس ها با شماره در متن مشخص و زيرنويسي هركدام از آنها با ذكر شماره در صفحه جداگانه اي گنجانده شود. داده هاي ارائه شده در جدول ها و يا اشكال نبايد در اين بخش مورد بحث و تفسير قرار گيرند، بلكه فقط ذكر يافته هاي اساسي كافي است. نتايج ارائه شده در جدول ها نبايد به صورت ديگري مانند منحني و يا متن نوشتاري و يا برعكس در مقاله تكرار گردد. از ذكر P-value در مواردي كه نتايج معني‌دار نبوده خودداري شود. مقدار P-value همراه سطح اطمينان بيان شود. هر يافته فقط به يك شكل (يا در متن يا جدول و نمودار) ارائه گردد. (هر 1000 كلمه معمولا يك جدول آورده مي شود). گزارش‌ميانگين‌ها همراه باانحراف معيارذكرگردد. قلم قابل استفاده در مقالات فارسي از نوعNazanin و کلمات انگليسي به کار رفته در متن فارسي از نوع Times New Roman خواهد بود. اندازه قلم‌ها براي مقالات فارسي عبارتند از: عنوان مقاله20-bold:، نام نويسندگان:13-bold ، وابستگي سازماني: 10، سرعنوان‌ها: 12-bold، عنوان‌هاي فرعي: 12-bold، بدنه مقاله و مراجع فارسی :11, زيرنويس و بالانويس شکل‌ها و جدول‌ها: 11-bold و پاورقي‌ها: 10. در خصوص واژه¬هاي انگليسي به کار رفته در مقالات فارسي و متن مراجع انگليسي، اندازه قلم‌ها دو شماره کمتر از معادل فارسي آنها انتخاب شود. حاشيه متن از هر طرف و از بالا 2 سانتيمتر و از پايين 3 سانتيمتر باشد. لطفا موارد زير به دقت رعايت شود: الف) عنوان مقاله, سر عنوان‌ها، شکل‌ها، جدول‌ها و غيره بايد وسط-چين انتخاب شوند. عنوان‌هاي فرعي به صورت راست-چين و متن اصلي بصورت خود تنظيم (Justify) خواهد بود. ب) شماره گذاري سرعنوان‌ها از 1 الي آخر صورت گرفته و مقدمه، شماره 1 را به خود اختصاص مي‌دهد. شماره‌گذاري زير عنوان‌ها فرضا در بخش 2 به صورت 1-2، 2-2، . . . بوده و در ساير بخش‌ها نيز به همين ترتيب است.ج) فاصله بين خطوط بايد طوري انتخاب شود كه در هر صفحه، تقريبا 40 سطر وجود داشته باشد. مقالات ارسالي بايد داراي سازمان استاندارد يک مقاله پژوهشي بوده و موارد زير بايد به دقت مورد توجه قرار گيرد: الف) عنوان مقالات بايد حتي‌المقدور کوتاه و کاملا گويا باشد. ب) نام نويسندگان در ذيل عنوان مقاله و وابستگي سازماني و آدرس پست الکترونيکي ايشان بايد در زيرنويس صفحه بيايد. ج) چکيده بايد شامل بيان موجز مساله، اصلي‌ترين ايده‌ها و روش‌هاي به کار گرفته شده و بالاخره اهم نتايج و نوآوريهاي حاصله بوده و از 200 کلمه تجاوز نکند. لازم به ذكر است كه در بخش چكيده نبايد ارجاعي به معادلات و يا مراجع متن مقاله داده شود. د) مقدمه بايد شامل شرح مساله ، مرور کامل کارهاي مرتبط گذشته، توصيف اجمالي روش حل، بيان دقيق نوآوري مقاله و بيان نحوه سازماندهي ادامه مقاله باشد. ه) جدول‌ها به صورت واضح و در اندازه مناسب تهيه شده و به نحو مشخصي بايد بالا-نويس شده و به ترتيب شماره‌گذاري گردند. جدول‌هاي بزرگ بصورت تک ستوني و جدولهاي کوچک به صورت دو ستوني آورده شود. و) نتيجه گيري بايد شامل بازگويي اجمالي مسايل مطرح شده در مقاله و توجه مجدد و بحث درباره اهم نتايج حاصله و بالاخره جمع بندي مختصر و مفيد باشد. ز) در انتهاي هر پاراگراف يا عبارت مهم در متن عدد شماره گذاري شده و مربوط به مراجع بايد مورد ارجاع قرارگيرند. کليه مراجع ذکر شده در بخش مراجع بايد در متن مقاله مورد اشاره قرار گرفته باشند. ذکر مشخصات کامل مراجع، مطابق نمونه هاي ارايه شده در انتهاي اين مقاله ضروري است. 4-بحث اين بخش مهمترين قسمت هر مقاله است. آثار و اهميت يافته هاي به دست آمده و همچنين محدوديتهاي آن توضيح داده شود. در اين بخش از ذكر تكرار نتايج به شكلي كه در قسمت نتايج آمده است، خودداري گردد. نتايج ارائه شده بايد مورد تجزيه و تحليل و تفسير قرار گيرند و توجه خواننده را به موضوع اصلي تحقيق، فرضيه هاي مطرح شده در بخش مقدمه و نتايج به دست آمده از تحقيق جلب نمايد. در بحث علت تشابه و تفاوت نتايج مقاله با تحقيق هاي ديگران توضيح داده شود. در بحث موارد كاربرد علمي و قابليت تعميم پذيري نتايج بدست آمده توضيح داده شود. باتوجه به نتايج، بايستي پاسخ قاطعي به سئوالهاي مقدمه داده شود. در اين مقاله، کوشش برآن بود تا با ارائه يک نمونه عملي، مهمترين مقررات حاکم بر مقالات قابل چاپ در مجلات بيان گردد. اميد است با رعايت موارد پيش‌گفته، امکان ارايه مقاله ‌اي پربار به مخاطبين فراهم گردد. 5-تشكر و سپاسگزاري نويسنده يا نويسندگان مي توانند از كمك هاي ديگران در انجام پژوهش و يا تهيه مقاله به نحو مقتضي تشكر و قدرداني نمايند. لازم به ذكر است در صورت برخورداري از حمايت مالي و استفاده از وسائل آزمايشگاهي مي توان در صورت لزوم محل تحقيق و نام موسسه و يا افراد مربوط را ذكر نمود. 6-خلاصه انگليسي (Abstract ): عناوين در چكيده انگليسي مشابه چكيده فارسي است وحجم آن حداكثر 250 كلمه و بايد تطابق كامل با متن چكيده فارسي داشته باشد 7-مراجع نحوه ذكر منابع در داخل متن مقاله بايد به ترتيب شامل نام خانوادگي و سال انتشار آن باشد، مثال (سليمي، 1386). در صورتيكه تعداد نويسندگان دو نفر باشد اينگونه است: (رمضاني و ظهوري، 1386). چنانچه تعداد نويسندگان بيش از دو نفر باشند: ( معصومي و همكاران، 1387). در رابطه با منابع خارجي هم مانند فارسي عمل مي شود. (Navidi zadeh, 2006) (Zohoori and Ramezani, 2008) (Omidi et al., 2006) در پايان مقاله ابتدا منابع فارسي و سپس خارجي به ترتيب حروف الفبا ذكر مي شوند. ساعدي، هوشنگ شماع، محمود مرواريد، عبدالحسن و نيكپور، كريم. (1358). اصول تغذيه دام و طيور، انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول، چاپ دوم، شماره 1567، صفحه 25-20. Herbert, R; Nanney, J. and Spano, J. S. (1989). Erythrocyte distribution in ducks. American Journal of Veterinary Research, 50: 958-965. نام مجلات فارسي و انگليسي در قسمت منابع به طور كامل نوشته شود بهتر است. اگر نويسندگان مقاله از 6 نفر بيشتر باشند بعد از نفر ششم et al. گذاشته شود. نوشته شده توسط دکتر آرش امیدی
منبع : وبسایت شخصی و اطلاع رسانی دکتر آرش امیدی
لینک این مطلب : http://www.arashomidi.comp22