مقالات همایش ها...
کد مطلب : 19
تاریخ : سه شنبه 7 ارديبهشت 1389 - 06:00
مقالات و خلاصه مقالات همایش های داخل و خارج در ادامه مطلب
1. امیدی، آرش. (1378). گزارش یک مورد آلودگی شدید به کریپتوسپوریدیوم در یک گله گاو شیری ؛ خلاصه مقالات چهارمین کنگره علمی دانشجویان دامپزشکی ایران، شیراز. صفحه: 78. 2. فرزانه، نیما؛ سیفی، حسام؛ امیدی، آرش و گرجی دوز، مرتضی. (1381). ارزیابی همبستگی بین جیره دوره خشکی و فراسنجه های تولید مثلی در گاو شیری، خلاصه مقالات سومین گردهمائی علمی دامپزشکان علوم بالینی ایران، مشهد. صفحه: 58. 3. امیدی، آرش، رجبیون، مسعود و نوروزی، فائزه. (1381). مروری بر تلقیح مصنوعی، خلاصه مقالات سومین گردهمائی علمی دامپزشکان علوم بالینی ایران، مشهد. صفحه: 367. 4. امیدی، آرش. (1384). اثرات احتمالی آنتی بیوتیک های اریترومایسین و جنتامایسین بر تخلیه شیردان، خلاصه مقالات ششمین کنگره علمی دانشجویان دامپزشکی ایران، مشهد. صفحه: 61. 5. امیدی، آرش. (1385). برخی موارد آبسه بر سطح شکمی به علت نفوذ جسم خارجی از نگاری (گزارش موردی)، خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره جامعه دامپزشکان ایران، تهران. صفحه: 502. 6. عجم. قاسم؛ مهری، مهرداد؛ امیدی، آرش و بربند، سامان. (1385). اهمیت ترومبوزیس در ارزیابی بیماریهای عفونی گاو، خلاصه مقالات چهاردهمین کنگره جامعه دامپزشکان ایران، تهران. صفحه: 656. 7. امیدی، آرش؛ اصلانی، محمدرضا و مظلومی، سهراب. (1386). تعیین سمیت و غلظت کشنده استات سرب در سیاه ماهی قنات، خلاصه مقالات پنجمین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی ایران، اهواز. صفحه: 440. 8. فرهنگفر، همایون و امیدی، آرش. (1386). آنالیز اثر برخی عوامل محیطی بر تعداد تلقیح منجر به آبستنی گاوهای نژاد هلشتاین با استفاده از یک مدل آماری رگرسیون پواسن، خلاصه مقالات پنجمین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی ایران، اهواز. صفحه: 408. 9. امیدی، آرش؛ نوری، محمد؛ حاجی حاجی کلائی، محمد رحیم، خواجه، غلامحسین و کونستابل، پیتر. (1386). ارزیابی تاثیر کاهش یا افزایش میزان تخلیه شیردان در اثر دارو بر قند خون گوساله شیرخوار، خلاصه مقالات پنجمین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی ایران، اهواز. صفحه: 126. 10. منجزی، سارا؛ امیدی، آرش. (1386). استفاده از ازن در ضدعفونی کردن کشتارگاه های طیور، خلاصه مقالات پنجمین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی ایران، اهواز. صفحه: 850. 11. منجزی، سارا. امیدی، آرش. (1387). اثر ذبح حلال بر راحتی حیوان و کیفیت گوشت. خلاصه مقالات پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران ، تهران، صفحه: 12. نوری، محمد. امیدی، آرش. بنی حسن (1387). تاثیر ماکرولیدها و آمینوگلیکوزیدها بر تخلیه شیردان گوساله های شیرخوار. خلاصه مقالات پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران ، تهران، صفحه 13. منجزی، سارا؛ امیدی، آرش. (1387). ارزیابی روشهای مختلف کشتار با در نظر گرفتن راحتی حیوان و کیفیت گوشت. همایش گوشت حلال، زندگی پاک. برگزار کننده: سازمان دامپزشکی کشور، بیرجند، دانشکده پزشکی، لوح فشرده همایش. 14. امیدی، آرش، فرهنگفر، همایون. (1387) گاو سيستاني: ذخيره ژنتيكي ايران و راهبردهاي اصلاح نژادي براي ايجاد دام دورگ مقاوم به بيماريها. مجموعه خلاصه مقالات اولین همایش ملی تحقیقات گاو سیستانی. برگزار کننده: دانشگاه زابل، لوح فشرده همایش. صفحه: 73. 15. امیدی، آرش. (1387). اثر ماکرولیدها بر حرکات فیزیولوژیک طبیعی شیردان گوساله. سومین کنگره علوم دامی ایران، مشهد. لوح فشرده همایش. 16. امیدی، آرش. نعیمی پور، حسین. (1387). اثر تغییرات کوتاه مدت جیره بر وضعیت فیزیولوژیک شیردان گاو شیری. سومین کنگره علوم دامی ایران، مشهد. لوح فشرده همایش. 17. رمضانی، سمیه. امیدی، آرش. (1387). اثرات احتمالی اپیوئیدها در درمان سنتی دام و طیور. سومین کنگره علوم دامی ایران، مشهد. لوح فشرده همایش. 18. مهربان، آنا. امیدی، آرش. (1387). مروری بر سندروم گاو چاق. خلاصه مقالات اولین همایش سراسری تغذیه و بیماریهای متابولیک، بیرجند، صفحه: 29 19. منجزی، سارا. امیدی، آرش. (1387). ضایعات آسیب شناختی در اسیدوز لاکتیک. خلاصه مقالات اولین همایش سراسری تغذیه و بیماریهای متابولیک، بیرجند، صفحه: 70 20. طباطبائی، نرگس. امیدی، آرش. (1387). اثر متقابل بین بیماریهای متابولیک و سیستم ایمنی گاو. خلاصه مقالات اولین همایش سراسری تغذیه و بیماریهای متابولیک، بیرجند، صفحه: 110 21. گنجی، فاطمه. امیدی، آرش. باشتنی، مسلم. (1387). مطالعه مقدماتی اثرات کمبود مس در یک گله گوسفند نژاد بلوچی. خلاصه مقالات اولین همایش سراسری تغذیه و بیماریهای متابولیک، بیرجند، صفحه: 137 22. اصغریان، وحیده.، رجائی، نگار. امیدی، آرش. (1387). یافته های جدید در اسیدوز مزمن. خلاصه مقالات اولین همایش سراسری تغذیه و بیماریهای متابولیک، بیرجند، صفحه:82 23. منجزی، سارا. امیدی، آرش. (1387). پاتوفیزیولوژی سندروم هایپوکالمی در گاوهای شیری. خلاصه مقالات اولین همایش سراسری تغذیه و بیماریهای متابولیک، بیرجند، صفحه: 238 24. امیدی، آرش. (1387). مقدمه ای بر بیماریهای متابولیک و تغذیه ای گاو. خلاصه مقالات اولین همایش سراسری تغذیه و بیماریهای متابولیک، بیرجند، صفحه: 255-261 25. ریاسی، احمد. فتحی، محمد حسن. امیدی، آرش. (1387). اثرات فیزیولوژیکی و متابولیکی مصرف هالوفیت ها در نشخوارکنندگان. خلاصه مقالات اولین همایش سراسری تغذیه و بیماریهای متابولیک، بیرجند، صفحه: 324-338 26. عرب، علیرضا. امیدی، آرش. (1388). کاربرد روش های مختلف اندازه گیری pH شکمبه برای تشخیص اسیدوز تحت حاد شکمبه. همایش گاو شیری پرتولید: چالش ها و راهکارها ، شیراز، صفحه: 127 27. طباطبائی، نرگس. امیدی، آرش. (1388). تغییر متابولیت های بیوشیمیایی وابسته به انرژی در گاوهای شیری همایش گاو شیری پرتولید: چالش ها و راهکارها ، شیراز، صفحه: 145 28. ابابکری، رحمت. سیدالموسوی، سید محمد مهدی. امیدی، آرش. (1388). بررسی اثر سلنیوم بر سلامت وایمنی گوساله های شیری نوزاد. همایش گاو شیری پرتولید: چالش ها و راهکارها ، شیراز، صفحه: 148 29. روشن، حسین. سرائی، حامد. امیدی، آرش. (1388). تشخیص آبستنی با استفاده از غلظت پروژسترون مدفوع در تلیسه‌ها. همایش گاو شیری پرتولید: چالش ها و راهکارها ، شیراز، صفحه: 159 30. بیات، عصمت. ریاسی، احمد. امیدی، آرش (1388). تاثیر سطوح مختلف دانه خلر خام و حرارت داده شده همراه با مولتی آنزیم بر رشد و عملکرد لاشه جوجه های گوشتی. خلاصه مقالات اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی ، بیرجند، لوح فشرده همایش 31. امیدی، آرش. فتحی، محمد حسن. زربان، اصغر. (1388). تنش اکسیداتیو در شرایط مختلف فیزیولوژیک گاوهای شیری نژاد هلشتاین. خلاصه مقالات اولین همایش ملی تنش های محیطی در علوم کشاورزی ، بیرجند، لوح فشرده همایش 32. Omidi, A. Aslani, M. R., Movassaghi, A. R. and Mohri, M. (2004) An outbreak of Malignant catarrhal Fever in a Small herd of Cattle in Iran, Abstracts of the 28th world Buiatrics Congress , Québec, Canada, P: 105. 33. Mirzadeh, K. Nouri, M. Mohammadian, B. and Omidi, A. (2006).The effect of ambient temperature on thyroid hormones concentration and histopathological changes of thyroid gland in sheep in ahvaz city of Iran, , Abstracts of the 24th World Buiatrics Congress, France, P: 160. 34. Omidi, A. Ghadiri, A. R. (2007). Abscess on left thoracic wall due to reticular foreign body. Abstracts of EAVDI Annual Meeting, Chalkidiki, Thessaloniki, Greece, P: 121. 35. Omidi, A. Nouri, M. Hajihajikolaei, M. Khadjeh, G. and Constable, p. (2007). Assessment of effects of erythromycin and gentamicin on abomasal emptying rate in milk-fed calves. Abstracts 4th Young Medics International Conference, Yerevan, Armenia, P: 55. 36. Omidi, A. Mazlomi, S and Esmaeli, A. (2007). Mercury distribution in liver, kidney, muscle and feathers of Caspian sea common cormorant (Phalacrocorax carbo). Abstracts 4th Young Medics International Conference, Yerevan, Armenia, P: 58. 37. Omidi, A. Farhangfar, H. (2008). Hard water preservative effect of Birjand Quanats to reduce lead acetate toxicity on capoeta fusca. ASAS, ADSA, USA. 38. Omidi, A. (2008). Less common complication of traumatic reticulitis in cattle: abscess on left thoracic wall. ASAS, ADSA, USA. 39. Ahangarani, A. Fathi, M. H. Farhangfar, H. Omidi, A. (2009). The effect of feeding alfalfa hay at different ages on pre-and post weaning performance of Holstein calves. Montreal, Quebec, Canada. 40. Bayat, S. Riasi, A. Omidi, A. Afzali, N. (2009). Growth performance of broiler chickens fed different levels of raw and oven-heated grass pea seed. 17th Europian Symposium on Poultry nutrition, Edinburgh, Scotland. 41. Esmaeili, H. Afzali, N. Vakili, R., A. Omidi, A. Naeimipur, H. (2009). Effects of using cinnamon powder on performance of broilers,.17th Europian Symposium on Poultry nutrition, Edinburgh, Scotland.
منبع : وبسایت شخصی و اطلاع رسانی دکتر آرش امیدی
لینک این مطلب : http://www.arashomidi.comp19