جابجائی شیردان به چپ در گاو شیری
کد مطلب : 34
تاریخ : پنجشنبه 27 خرداد 1389 - 06:43

گیرنده های مخاطی موجود در دوازدهه نشخوارکنندگان به ترکیبات متنوعی شامل اسیدهای چرب ‏کوتاه زنجیر، گلوکز و اسیدهای آمینه حساسند و می توانند جریان خروجی شیردان را تنظیم کنند؛ ‏گرچه به نظر نمی رسد تنظیم جریان خروجی شیردان به طور طبیعی تحت کنترل فیدبک شدیدی از ‏سوی گیرنده های دوازده ای در نشخوارکنندگان بالغ باشد. بخاطر تداوم جریان ورودی مواد غذایی به ‏درون شیردان، مهار جریان خروجی می تواند موجب تجمع مایع و گاز و اتساع شیردان گردد.‏


‏ تئوری های متفاوتی درباره پاتوژنز جابجایی شیردان به چپ (‏LDA‏) وجود دارد، آنچه مورد پذیرش ‏همگان است این است که تجمع گاز و اتساع شیردان جزو شرایط لازم برای جابجایی شیردان هستند. ‏تغییرات گلوکز خون در محدوده فیزیولوژیک اثر معنی داری بر تخلیه معده در انسان دارد. به نحوی که ‏هیپرگلیسمی موجب کاهش و هیپوگلیسمی موجب افزایش تخلیه معده می گردد.‏


هیپرانسولینمی به خودی خود اثرات مشابه هیپرگلیسمی دارد و به نظر می رسد میانجی اثرات ‏هیپرگلیسمی باشد. هیپرانسولینمی موجب کاهش مقدار جریان خروجی شیردان می گردد.‏


گاوهای دچار ‏
LDAاغلب گلوکز و انسولین بالایی در خون دارند. در مطالعه ای بر گاوهای شیری، ‏انفوزیون وریدی گلوکز موجب افزایش زمان انتقال مایعات شیردان شد. اینکه افزایش زمان انتقال بخاطر ‏اثر مستقیم هیپرگلیسمی بود یا به طور ثانویه به علت افزایش سطح انسولین بود، روشن نیست.‏


تجویز وریدی گلوکز موجب تأخیر در انتقال مایع شیردان و تغییر در الگوی تغییرات فشاری درون ‏شیردان در گاوهای شیری می گردد.‏


مکانیسم های میانجی اثر هیپرگلیسمی بر مقدار جریان خروجی شیردان به خوبی درک نشده است. با ‏انفوزیون وریدی گلوکز، دوره هایی با دامنه بالاتر از تغییرات فشاری در ناحیه پیلور شیردان ایجاد شده ‏است. بنابراین بعید به نظر می رسد که گلوکز اثر مهاری مستقیم بر عضله صاف داشته باشد.‏
تخلیه آهسته می تواند در دوره هایی با فعالیت میوالکتریک شدید در ناحیه پیلور معده و شیردان در ‏انسان و هم در گاو صورت گیرد. هیپرگلیسمی موجب تضعیف فعالیت سیستم کلینرژیک واگی می ‏گردد. بنابراین منجر به کاهش ترشح اسید شده و ‏pH‏ معده را می افزاید. گرچه تغییر در جریان ‏خروجی نگاری- شکمبه هم ممکن است بر ‏pH‏ شیردان اثر بگذارد.‏


سیستم های مدیریتی و تغذیه با جیره هایی که موجب کاهش هیپرگلیسمی (که بخاطر استرس ‏متابولیک در اوایل شیردهی ایجاد شده) می گردند، می توانند احتمال ایجاد جابجایی شیردان به چپ را ‏کاهش دهند.


Holtenius, K., Sternbauer, K. and Holtenius, P. (2000). The effect of the plasma glucose level on the abomasal functions in dairy cows. Journal of Animal Sciences, 78: 1930-1935.‏ (4)‏

 


منبع : وبسایت شخصی و اطلاع رسانی دکتر آرش امیدی
لینک این مطلب : http://www.arashomidi.com/p34